REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

Karta podarunkowa – elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie on-line Marasimsim w zakresie ustalonego na karcie podarunkowej limitu kwotowego.

Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie na bonie w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania Użytkownikowi.

Użytkownik –  Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w sklepie Marasimsim.pl

Towary – Biżuteria, oferowana przez Wydawcę do sprzedaży w sklepie Marasimsim.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty podarunkowej.

Wydawca zobowiązuje się do przekazania Karty podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie Marasimsim.pl Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości Karty podarunkowej w okresie ważności Bonu.

Nabycie Karty podarunkowej przez Nabywcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z bonu, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.

Karta podarunkowa nie może być wymieniony na gotówkę w całości lub w części.

Termin ważności Bonu Podarunkowego to 3 miesiące od taty zakupu.

Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Bonu podarunkowego będzie odejmowana od znajdujących się na nim środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie podarunkowej lub upływu daty ważności.

Przy realizacji Karty podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków pieniężnych, zgromadzonych na Bonie. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Bonu.

W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty podarunkowej będzie wyższa niż wartość zgromadzonych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą przelewu.

Karta podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nieleżących po stronie Wydawcy.

Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej w wypadku:
– upływu terminu ważności

Wszelkie reklamacje związane z Kartami podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę  wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika emailem pod adresem kasia@marasimsim.pl
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, numer Karty podarunkowej, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje w takiej samej formie, w jakiej  została złożona, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
Podstawą uznania zwrotu lub wymiany Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu Towaru

Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.